Zorgvoorziening Nieuw-Schoonebeek

Zorgvoorziening Nieuw-Schoonebeek

Voor bewoners, bezoekers en (vrijwillige) medewerkers is de Zwarte Racker een gezellige en vertrouwde omgeving dichtbij huis. Met het voorgaande draagt de Zwarte Racker aan de leefbaarheid, vitaliteit en kwaliteit van de lokale gemeenschap.

De Zwarte Racker biedt in een zorgvoorziening voor de oudere inwoners met een zorgbehoefte uit Nieuw-Schoonebeek en de omliggende kernen passende zorgverlening, gevarieerde en leuke dagactiviteiten en mogelijkheden om tijdelijk of langdurig in de nabijheid van 24-uurszorg te wonen. 

Het doel

Het doel van zorgvoorziening de Zwarte Racker is om in Nieuw-Schoonebeek een dagcentrum en een kleinschalig wooncentrum te bieden voor de ouderen uit het dorp en de directe omgeving. Hierbij is het van belang dat:

 • Het een centrum is voor alle bewoners van het dorp
 • Ouderen zo lang mogelijk in Nieuw-Schoonebeek kunnen blijven wonen er alleen in uitzonderlijke gevallen en in nauw overleg met betrokkenen sprake zal zijn van een verhuizing naar een gespecialiseerde zorgvoorziening
 • Er sprake is van een goede samenwerking tussen familie en mantelzorgers van cliënten, vrijwilligers en professionele zorgverleners
 • Bezoek en ontmoeting vanzelfsprekend zijn
 • Het vanzelfsprekend is dat het welzijn, de autonomie en de persoon van de cliënt erkend en gerespecteerd worden en zorgverlening hieraan altijd ondersteund aan is en niet andersom
 • Er wordt samengewerkt met lokale zorgorganisaties, huisartsen, behandelaars en maatschappelijke organisaties: we kunnen van elkaar leren en gebruik maken van elkaars deskundigheid
 • Actief deel wordt uitgemaakt van de lokale gemeenschap en zo mogelijk ook lokaal wordt ingekocht”

Doelgroep

De doelgroep van deze zorgvoorziening zijn mensen met psychogeriatrische en somatische klachten en mensen die na een ziekenhuisbezoek nog niet naar huis mogen. Ook bieden wij palliatieve zorg (ELV-laagcomplexe zorg en palliatieve zorg). Uitsluitingen zijn mensen met een aangeboren verstandelijk handicap. Deze uitsluiting is vastgesteld om duidelijkheid te verschaffen in welke zorg wij kunnen voorzien.

Planontwikkeling ‘de Zwarte Racker’

Het plan voor de vernieuwing van de Zwarte Racker omvat de huisvesting van het bestaande Dagcentrum ‘de Beek’ en het uitbreiden en nieuwbouwen van een wooncentrum. Zo ontstaat op één locatie een voorziening die voorziet in een centrumfunctie voor een grote groep gebruikers en waar zorg- en ondersteuningsvormen elkaar aanvullen.

Het plan voor het wooncentrum omvat het volgende:

 • 14 huurappartementen voor langdurige verblijfszorg
 • 3 appartementen voor tijdelijk verblijf of logeren
 • Gemeenschappelijke ruimten voor de (tijdelijke) bewoners van de appartementen
 • Aanleg van een beweeg- en beleeftuin met dieren, moestuin, bankjes en fijne plekjes voor bewoners, bezoekers en de inwoners uit het dorp

De belangstelling voor de appartementen is groot; er hebben zich inmiddels al 14 cliënten ingeschreven. Wanneer u graag in aanmerking zou willen komen voor een van onze appartementen, raden we u aan telefonisch contact op te nemen met Ria Voppen: 0628783718. Wanneer al onze appartementen vol zijn, kunt u op een wachtlijst geplaatst worden.

Tijdpad

In 2016 is met de aankoop van de Zwarte Racker begonnen met de gefaseerde uitwerking en realisatie van de plannen:

 • 2017:     oplevering en ingebruikname van het nieuwe dagcentrum in de Zwarte Racker
 • 2018:     planontwikkeling en vergunningstraject nieuwbouw wooncentrum
 • 2018:     financiering van de bouwplannen en selectie uitvoerende partijen
 • 2019:     realisatie nieuwbouw
 • 2020: officiële opening

De Zwarte Racker opende per 1 januari 2020 haar deuren voor de eerste bewoners.

Locatie

Het centrum is midden in het dorp gelegen. De Zwarte Racker ligt op een mooie centrale plek en beschikt over een tuin die ook door buurtbewoners gebruikt kan worden. Een tuin die geschikt is om te wandelen, om even lekker te zitten of om gebruik te maken van een van de beweegtoestellen voor ouderen.

Personeel

Wij werken met geschoold en deskundig personeel en leveren 24-uurs zorg. Daarnaast werken er ook vrijwilligers die er voor zorgen dat er extra aandacht is en er meer activiteiten aangeboden kunnen worden.

Hoe we werken

Zorgvoorziening de Zwarte Racker is een huis voor en ván de bewoners, zij bepalen zelf wat ze doen en wanneer ze iets doen. Het is hun huis en wij zijn er voor om te zorgen dat zij hier kunnen wonen zoals zij dat willen. Er is voldoende tijd om u voldoende persoonlijke aandacht en begeleiding te geven.

HKZ-kwaliteitscertificaat

Voor Dagcentrum de Beek hebben we een HKZ-kwaliteitscertificaat en voor De Zwarte Racker willen we dit certificaat ook behalen. In de volgende audit wordt er bekeken hoe e.e.a. vorm kan krijgen voor beide centra samen. Hierover volgt zo spoedig mogelijk meer informatie.